تماس با ما محصولات گواهی نامه خط تولید مشخصات کارخانه مشخصات شرکت
 
 خط تولید

     ماشین کاغذ

خمير آماده شده ازطريق فن پمپ ها به قسمت هد باكس و از آنجا به ميان دو واير (بالايي و پاييني) فرستاده شده و از طريق واير پاييني به فلت انتقال مي يابد، سپس بوسيله دو پرس به سطح سيلندر چسبانده ميشود. با فشار بخار موجود در سيلندر و توسط دو هودي كه در بالاي سيلندر قرار دارند، هواي داغ به سطح كاغذ دميده شده و كاغذ تا حد استاندارد خشك ميشود. پس از خشك شدن ،كاغذ به قسمت پاپريل منتقل شده و روي اسپول پيچيده مي شود.

پروسه توليد در كابين كنترل بوسيله سيستم
 PLC(كنترل كامپيوتري) نظارت ميگردد.

   
w