تماس با ما محصولات گواهی نامه خط تولید مشخصات کارخانه مشخصات شرکت
 
 خط تولید

     تامین آب، هوا و بخار 

آب مصرفي بوسيله كانال آب بيرون كارخانه كه از رود دز تغذيه مي شود ، تأمين شده و پس از تصفيه به مصرف واحدهاي مختلف مي رسد.
هواي مصرفي توسط دو دستگاه كمپرسور توليد شده و با فشار bar 8-9 به سالن توليد ارسال ميشود.بخار مصرفي سالن توليد از طريق واحد تأسيسات و بوسيله يكي از دو بويلر موجود در كارخانه توليد شده و به سالن ارسال مي گردد، اين بخار داراي فشارbar 12-16 مي باشد.بخار توليد شده پس از مصرف در سيلندر خشك كن (Mg) تقطير شده و مجدداً به قسمت تاسيسات برگشت داده ميشود.

   
w