تماس با ما محصولات گواهی نامه خط تولید مشخصات کارخانه مشخصات شرکت
 
 خط تولید

     کنترل کیفیت و آزمایشگاهها

واحد كنترل كيفيت شركت حرير خوزستان شامل دو بخش ميكروبيولوژي و آزمايشگاه كاغذ ميباشد كه در بخش ميكروبيولوژي مطابق با استاندارد ملي بر روي محصول و خمير وارده آزمايشهاي لازم انجام ميشود ، تجهيزات در اين بخش شامل آون- انكوباتور چيلردار-چراغ بنزن- -ترازوي ديجيتال- بن ماري-كلني كانترو اتوكلاو ميباشد.
در بخش آزمايشگاه كاغذ انواع آزمايشات مربوط به كاغذ مطابق با استاندارد ملي 627 انجام ميگيردكه اين آزمونها شامل :           

1- تعيين رطوبت 2- اندازه گيري PH كاغذ  3- تعيين گراماژ
4- درصد خشكي 5- فرينس يا رواني  C.S.F) -6) مقاومت
MD -7مقاومت CD -8كرپ  9- مقاوت تر
10- PH سوسپانسيون خمير و آبهاي مصرفي 11- پروفايل گراماژ و رطوبت 12- ضخامت
13- زمان جذب آب 14- وجود يا عدم وجود ASH  OBA -15(درصد خاكستر)
16- اندازه گيري كلر آزاد
17- انجام آزمونهاي لازم بر روي آب بويلر شامل (سختي-PH-فسفات-سولفيت-TDS).

تجهيزات اين بخش شامل : ترازوي ديجيتالی-كاتر كاغذ بر-دستگاه تنسايل-آون-دستگاه ضخامت سنج ديجيتال-دسيكاتور-دستگاه هند شيت ميكر-دستگاه فرينس(C.S.F)-كوره الكتريكي-ميكروسكوپ-PH  متر-TDSسنج-دستگاه UV و قيف بوخنر مي باشد.

 
   
w